Květen 2012

DAVID RATH POSLANEC

22. května 2012 v 14:37 | Miloslav
Asi 40 let sleduji politické dění jako zajímavý televizní seriál, při kterém se dobře odreaguji od své práce. Považuji za účelné se vyjádřit k současnému politickému dění v ĆR, kde se v posledních měsících objevuje zajímavý fenomén z hlediska vývoje demokracie jako správy věcí veřejných.
Úvodem připomenu, jaká pravidla v současné době platí ve vrcholové politice na celém světě. Ve vrcholové politice neplatí žádná jasná a jednoznačná pravidla jednání, uplatňují se pouze nejednoznačné tradice a víceméně dodržované nejednotné zvyklosti etikety, diplomacie apod. Bez nadsázky: Vrcholová politika je společenská hra pro "vyvolené", která nemá žádná pravidla, neexistuje "rozhodčí", který by mohl na dodržování pravidel dohlížet a jejich nedodržování trestat. Jinak řečeno: Ve vrcholové politice platí jediné pravidlo: Neexistuje nic, co se nesmí použít. Počínaje holou rukou a konče poslédními poznatky vědy a techniky. V úvahu je nutné vzít možnosti, které mají "hlavy" všech států v podobě přísně tajných služeb působících vnitrostátně i mezinárodně, které jsou "hlavám" států k dispozici pro dosahování jejich politických cílů. Vše záleží pouze na znalostech, vynalézavosti, intelektuálních a morálních vlastnostech účastníků této mediálně zajímavé společenské hry politických celebrit.
Dále připomenu, jaká pravidla platí u současného civilizovaného soudu. U civilizovaného soudu, tak jak je provozován v praxi, platí jediné jednoznačné pravidlo: Vždy vyhrává ten, kdo si umí kreativněji a přesvědčivěji vymýšlet, improvizovat a spřádat věrohodnou logiku indicíí a důkazů, které soudce nebo soudní tribunál uvěří.
Nakonec připomenu, co je demokratická vláda v současném pojetí demokratického kapitalismu. Demokratická vláda vznikla jako vynález kombinace primitivního soudu rozhodujícího o právu soudících se stran a nedemokratické vrcholové feudální politiky. Postupným vývojem dospěla do stavu tak, jak ji známe z vyspělých kapitalistických států, v nichž se víceméně všeobecně uznává tzv. listina základních práv a svobod.
Pozn.: Všeobecně se odsuzují tzv. konspirační teorie jako něco podřadného a někdy i slaboduchého. Dúvodem pro tento všeobecně zaujímaný postoj je nejčastěji to, že jsou často výplodem bujné fantazie vycházející obvykle z málo přešvědčivých indicíí a potom se nedá o těchto konspiračních teoriíích seriózně diskutovat. Ale zvyklost z tohoto důvodu šmahem zamítat všechny konspirační teorie nemá logiku.
Nový zajímavý fenomén, který se objevuje v posledních měsících v současné politice v ČR popíšu na současně probíhajícím příběhu poslance Davida Ratha.
V poslední době se stává v ČR zvykem ponechávat si poslanecký mandát i v případě, že je poslanec obžalován z trestného činnu. Tato zvyklost by se měla stát pravidlem rozumného jednání poslance, který je křivě obviněn.
Např. u poslance Ratha nelze vyloučit, že jeho obvinění bylo vykonstruované. Připomenu základní fakta:
1. Poslanec Rath je velmi inteligentní nekomformní člověk, který se naplno věnuje tomu, co ho zajímá. Říká to, co si myslí, samozřejmně, že ne všechno, bohužel často neomaleně a už vůbec ne diplomaticky, ale jeho odhady budoucnosti vývoje konkrétních situací mají logiku a občané jim ve velké míře rozumí. Nepatří k těm politikům, kteří omílají pořád stejné fráze podle Goebbelsovského pravidla, že 100x opakovaná lež se stane pravdou.
2. "Hlava" našeho státu, tj. premiér, prezident, apod. jsou lidé velmi blízkých politických názorů. O morálně charakterových vlastnostech současného presidenta není nutné se rozepisovat. Je všeobecně známo, že nám dělá mezinárodní ostudu.
3. Premiér je v podstatě učedníkem našeho současného presidenta.
4. Ministrem vnitra je člověk proslulý Kubiceho zprávou. Jeho politická orientace je zřejmá.
5. Situace ODS před vypuknutím aféry Rath byla kritická. ODS potřebovala vyrázně změnit veřejné mínění před volbami do krajů. Preference KSČM byly vyšší než ODS.
6. Lze si celkem logicky představit, že 100 policistů půl roku vyšetřovalo poslance Ratha tak, že nevěděli, kolik agentů tajných služeb a jak dlouho pracovalo pod taktovkou premiéra na léčce na poslance Ráta s pochopitelnou tolerancí pana presidenta.
7. Podstrčit někomu balík s vínem naplněný 7 mil. Kč.- je v současné době, kdy je státní správa ČR na všech stupních řízení prorostlá korupcí, je pro politicky spřízněné kvalifikované agenty tajných služeb, vázaných doživotní mlčenlivostí, hračka.
Závěrem lze konstatovat, že by bylo vhodné při nejbližší možné příležitosti doplnit Ústavu ČR tak, aby obviněný poslanec měl právo se hájit veřejně před poslaneckou sněmovnou. Nelze vyloučit, že "hlava" státu bude někdy v budoucnosti znovu demokraticky zvolena tak, že bude v podstatě jednomyslně nečestně politicky pracovat. Je naivní se domnívat, že orgány činné v trestním řízení mohou vyšetřovat "trestnou řinnost" tajných služeb, např. BIS.

GLOBÁLNÍ ZÁKONY

5. května 2012 v 15:57 | Miloslav
Uvažovat o tom, jaká by mohla být naše současnost, kdyby se v minulosti něco stalo jinak než se skutečně stalo, například: Jak by vypadala naše současnost, kdyby se nenarodil Adolf Hitler a Vladimír Iljič Lenin, nemá prakticky význam. Co se stalo, nelze odestát.
Naproti tomu uvažovat o tom, jaká by mohla být naše budoucnost, kdyby se v naší současnosti něco zásadního změnilo, například: Jak by mohla vypadat budoucnost naší civilizace, kdyby se podařilo vytvořit centrální organizaci správy světa, má praktický význam. Budoucnost je možné na základě poznání chyb v minulosti plánovitě připravovat.
Pozn.: Na tomto blogu je popsáno a vysvětleno, jak je možné vytvořit centrální organizaci správy světa zdola, v článku SOUČASNOST A CESTA DO BUDOUCNOSTI. Jak je možné vytvořit centrální zprávu světa shora, je na tomto blogu popsáno a vysvětleno v článku GLOBÁLNÍ ORGANIZACE ZPRÁVY SVĚTA. Optimální a nejrychlejší by bylo, kdyby se globální organizace správy světa plánovitě připravovala současně zdola i shora a oba způsoby její plánovité přípravy se při vytváření globální správy světa prolnuly. Příklady zákonů, které by mohla centrála správy světa, tj. globální parlament s prezidentem a dalšími celosvětovými institucemi projednat a schválit, jsou následující:
ZÁKON O SJEDNOCENÍ SVĚTOVÉHO ČASU
Jako první globální zákon by bylo vhodné z hlediska symboliky převratné kvalitativní změny, kterou by centrální organizace světa rozhodně byla, vypracovat, předložit, projednat a schválit zákon o sjednocení světového času, a to proto, že by se jednalo o velmi jednoduchý zákon, který by významným způsobem zvýšil efektivitu práce v řadě činností, kterými se lidé na celém světě zabývají.
ZNĚNÍ ZÁKONA: V čase 00.00 hod. 1.1. 2014 středoevropského času si všichni lidé na celém světě nařídí čas na svých hodinkách, mobilních telefonech a všech dalších časoměrných přístrojích na hodnotu 00.00 hod., čímž přestane platit rozdělení světa do 24 časových pásem a všichni lidé na celém světě se začnou řídit celosvětovým sjednoceným časem.
Pozn.: Přechod na celosvětový sjednocený čas bude samozřejmě nutné technicky připravit, tj. např. určit předem v kolik hodin bude začínat pracovní doba v jednotlivých státech, ve kterých hodinách budou mít otevřeno obchody, bude nutné připravit, tj. napsat a vydat nové jízdní řády pro všechny dopravní prostředky atd. V těch státech, ve kterých si budou chtít zachovat letní a zimní čas, budou moci při respektování sjednoceného světového času tuto zvyklost zachovat, a to změnou začátků pracovní doby v těch odvětvích hospodářství, ve kterých to bude mít z hlediska energetiky význam. Do detailů popisovat přípravu na sjednocení světového času by byla ztráta času autora i čtenáře tohoto článku.
Argumentovat proti sjednocení světového času např. tradicí a zvykem lidí vstávat v tzv. "ranních hodinách" tj. mezi 5. a 9. hod. je možné, ale je velmi pravděpodobné, že si lidé rychle zvyknou a budou považovat za samozřejmé, že u nich jsou "ranní hodiny" např. mezi 17. a 21. hod.
ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ
Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dostává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.
PODSTATA ZNĚNÍ ZÁKONA: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a za co dostává nebo bere, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.
Pozn. Vypracování konkrétního návrhu textu znění zákona v tomto příkladu přesahuje možnosti autora tohoto článku, proto je popsána a vysvětlena pouze podstata tohoto zákona.
ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ GLOBÁLNÍ SVĚTOVOU MĚNOU, KTEROU BUDE NAPŘ. KORUNA
Pozn.: Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků a lidí pracujících v podobných profesích? Představte si, jak výhodné bude platit na celém světě stejnými penězi a jak na celém světě stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit i některý z následujících zákonů:
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ ( 1. VARIANTA)
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ (2. VARIANTA)
Délka jedné pracovní směny muže být maximálně 6 hodin.
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ (3. VARIANTA)
Současně bude platit 1. i 2. varianta zákona.
Pozn.: Navrhované zákony snížením fondu týdenní pracovní doby zvýší nabídku volných pracovních míst a nezaměstnanost bude minimální. Varianta č.1 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o 1/5 stávajícího fondu pracovních míst. Varianta č. 2 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o ¼ stávajícího fondu pracovních míst.. Varianta č. 3 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o 1/2 stávajícího fondu pracovních míst.
Příklady uvedených a vytyčených globálních zákonů jsou vybrány s ohledem na to, že už v naší současnosti i někteří hodně bohatí rozumní lidé přestávají spatřovat smysl života v hromadění majetku a užívání hmotných statků a ojedinělí ekonomové už přestávají vymýšlet opatření k dosažení růstu výroby a růstu ekonomiky, tj. přestávají respektovat kult růstu ukazatele HDP (hrubého domácího produktu), který by měl být docílen pokud možno v co největší míře, aby se příslušné ekonomiky jednotlivých států konsolidovaly směrem do neustále rostoucího blahobytu, který je zatím většinově považován za úspěch v životě jednotlivců i celých lidských společenství.
V Martinovicích u Mladé Boleslavi 5.5. 2012