GLOBÁLNÍ ORGANIZACE SPRÁVY SVĚTA

26. dubna 2012 v 15:51 | Miloslav
GLOBÁLNÍ ÚSTAVA (POLOTOVAR)

 1. Ústavní soud bude mít sídlo v největším městě světa. Dvoukomorový parlament a prezident budou sídlit v 2. největším městě na světě.
 2. Každý podle mezinárodních pravidel uznávaný stát bude mít právo vysílat do dvoukomorového parlamentu 6 svých občanů, a to 3 do každé komory parlamentu, přičemž může tyto své zástupce kdykoliv vyměnit, ale tuto výměnu může provádět maximálně 3 x v průběhu jednoho kalendářního roku. Časový interval mezi po sobě následujícími schůzemi komor musí být kratší než 30 dní. Mimořádné schůze komor bude svolávat předseda příslušné komory. Písemný projev vůle svolat schůzi musí podepsat nejméně 1/5 členů komory. Schůzi bude svolávat předseda příslušné komory do 3 dnů po doručení žádosti.
 3. Minimální věk členů mladší komory parlamentu bude 27 let Mladší komora parlamentu bude obdobou sněmovny v parlamentu ČR. Minimální věk členů starší komory parlamentu bude 37 let. Starší komora parlamentu bude obdobou senátu v parlamentu ČR Maximální doba, kterou může občan každého státu působit v obou komorách parlamentu, bude neomezená.
 4. V demokratickém parlamentním hlasování o celosvětově platných zákonech budou mít hlasy zástupců jednotlivých států různou sílu, a to takovou sílu, která bude přímo úměrná počtu občanů jednotlivých zastupovaných států.
 5. Návrhy celosvětově platných zákonů budou předkládat mladší komoře vrcholové orgány politické moci zúčastněných států, přičemž se mohou státy při předkládání návrhů celosvětově platných zákonů sdružovat. Zákony budou schvalovány prostou většinou zúčastněných členů příslušné komory.
 6. Pořadí projednávání jednotlivých celosvětově navrhovaných zákonů bude v mladší i starší komoře určováno jednak podle pořadí v němž budou návrhy předkládány, jednak podle součtu počtu občanů států, jejichž vrcholové orgány celosvětově platný návrh zákona předložily. Před schválením zákona bude mít možnost předkladatel nebo předkladatelé zákona vzít zpět předložený návrh.
 7. Prezidenta světa budou volit obě komory parlamentu společně, přičemž pouze při této volbě budou mít hlasy všech volitelů stejnou sílu. Prezident bude muset mít nejméně 40 let, bude muset mít nejméně 7 let praxe ve volené, ryze politické funkci a bude volen na dobu 7 let. Funkční období bude moci president po úspěšné prezidentské volbě jednou opakovat. Platnost každého celosvětově platného zákona potvrdí podpisem prezident světa Zákon, který nepodepíše, se vrátí zpět do mladší komory parlamentu a bude platit po schválení 2/3 většinou v obou komorách parlamentu.
 8. Ústavní soud bude mít 12 soudců, které budou navrhovat zvolením obě komory parlamentu. 7 soudců bude navrhovat starší komora. 5 soudců bude navrhovat mladší komora. Síla hlasu předsedy Ústavního soudu bude dvojnásobná v porovnání se sílou hlasu každého z 11 zbývajících soudců. Po návrhu komory bude každého ústavního soudce schvalovat president. Funkční období ústavních soudců bude dlouhé 12 let a toto funkční období bude mít možnost každý ústavní soudce po opakovaném zvolení a jmenování jednou opakovat. Minimální věk ústavních soudců bude 27 let.
 9. Podat návrh na řešení rozporu zákona s ústavou bude oprávněn každý stát, který podepíše tuto celosvětovou ústavu. Součástí ústavy bude např. Listina základních práv a svobod. Změna ústavy bude platná po schválení 4/5 hlasů v mladší i starší komoře.
 10. Globální ůstavu schválí podpisem představitelé všech států, kteří se předtím dohodnou na věcném zajištění podmínek pro práci všech výše uvedených ústavních institucí.
GLOBÁLNÍ ORGANIZACE NAŠÍ CIVILIZACE JE NEZBYTNÁ PŘEDEVŠÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ
 1. Lidstvo není globálně řízeno a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky.
 2. Sortiment všeho, co lidé ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mezilidských vztazích. Jinak řečeno: "Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázáným prováděním praktické politiky, především mezinárodní." Nadneseně řečeno: Lidstvo řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.
 3. Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě.
 4. V Praze se předminulou sobotu a neděli sešli představitelé Pirátských stran z různých států celého světa. Pirátské strany jednotlivých států se dohodly jednak na společném politickém působení v rámci evropské unie, jednak na společném globálním působení, přičemž se dohodly především společně usilovat o zachování svobody sdílení informací na internetu a společném postupu boje proti korupci.

Pozn.: Ideální by bylo, kdyby se pokud možno co nejdříve sešli vrcholoví představitelé všech globálně uznávaných států, dohodli se na textu globálně platné ústavy a po jejím stvrzení se tento globálně platný zákon-ústava začala plně využívat. Nelepší by bylo, kdyby 6 zástupců každého státu v globálním parlamentu určily všechny státy volbou, která by se konala ve všech státech ve shodně dohodnutém časovém termínu.
V Martinovicích u Mladé Boleslavi 24.4. 2012


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 vasek vasek | 28. dubna 2012 v 10:51 | Reagovat

zajímavá myšlenka, když pominu to, že je to zatím nereálné (ať už kvůli rozdílným náboženstvím, kultuře, historii...) tak nesouhlasím s následujícím
1) proč mít ruzně silný hlas podle počtu obyvatel - Čína s Indií budou mít 1/3 sílu, Evropské státy skoro žádnou - děkuji, nechci
2) proč sídlit v největších městech? co to přinese? (nejsou zase v Číně a Indii?)
3) 12 ústavních soudců na celý svět? to toho stihnou

K druhé části - bod 1 - ano; a stejně tak to bude i pak, ale na celosvětové úrovni.
A poznámka o mimozemšťanech je opravdu úsměvná.

2 Miloslav Miloslav | 1. května 2012 v 17:22 | Reagovat

[1]: Děkuji Vám za Váš komentář.
Rozumní lidé se umí dohodnout a sladit své zájmy i když jsou různého vyznání, z různých kultur a s různou minulostí.
K bodu 1): Bylo by nespravedlivé nebrat v úvahu množství občanů, které budou vyslanci států v celosvětovém parlamentu zastupovat. S vírou a správně volenými slovy lze přenášet i ty největší hory. Jeden člověk může přesvědčit o své pravdě miliardu lidí. Miliarda lidí nemusí o své pravdě přesvědčit jednoho člověka. Technicky je nemožné delegovat do celosvětového parlamentu počet zástupců odpovídající počtu občanů zastupovaného státu. Různá síla hlasů je možné řešení.
K bodu 2) Umístění navrhovaných mezinárodních institucí je nepodstatné. Důležité je, aby byly umístěny v relativně bezpečném území a tím jsou zcela jistě světové metropole.
K bodu 3) Optimální pro smysluplnou diskuzi je 7 lidí. 12 je už skoro příliš mnoho. Asi jste při čtení přehlédl, že podání k celosvětovému ústavnímu soudu budou moci dávat pouze "hlavy" států.
K druhé části-bod 1- : Nebude to stejné (asi myslíte chaos), protože to bude rozumně organizované.
S Vaší poznámkou o mimozemšťanech souhlasím. S úsměvem se problémy řeší snadněji.

3 Lenka Lenka | 1. května 2012 v 17:23 | Reagovat

Zajímavý článek, který vede k zamyšlení. Nicméně si nic podobného nedovedu představit v dohledné budoucnosti. Osobně by mě zajímalo především na základě čeho máte stanovena všechna v textu zmíněná kritéria - např. věk zástupců, volební období, odvolatelnost 3x do roka apod. Mám také pár konkrétních poznámek/dotazů:
1. V čem se kromě minimálního věku zástupců liší obě komory parlamentu? Kdo přesně a jakým způsobem by poslance odvolával (a když už jsme u toho, jakým způsobem by byli voleni)?
2. Chápu pohnutky, které vedou k určitému vyvážení hlasů zástupců států podle počtu občanů. Stejně jako komentujícího přede mnou mě ovšem představa největší síly hlasů 3 zástupců komunistické Číny neláká.  
3. Píšete, že zákony by schvalovala prostá většina přítomných členů příslušné komory. Předpokládám ale, že by musel být zároveň stanoven nejnižší počet zástupců států, za jejichž přítomnosti by ke hlasování došlo. Související věc - kde je například v tomto případě, kdy má rozhodovat prostá většina, ono zhodnocení síly hlasů podle počtu občanů států?
4. Minimální věk ústavních soudců je dle mého názoru příliš nízký. Resp. by jejich možnost zvolení měla být limitována praxí, kterou ve věku 27 let mohou mít pouze velmi omezenou.
K druhé části:
1. píšete, že krize jsou důsledkem toho, že lidstvo není centrálně řízeno. Když si vezmete jednotlivé státy, které centrálně řízeny jsou, pořád uvnitř nich dochází k mnoha krizím - centrální řízení podle mě není řešení.
2. Dále píšete, že v současnosti lidstvo řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, kteří občas něco vykřikují a pak se tím řídí. Hm. vy předpokládáte, že pokud se utvoří 2komorový parlament na celosvětové úrovni složený z vrcholových politiků jednotlivých států, začnou najednou křičet něco jasného a jednotným hlasem?
Celý nápad s celosvětovým řízením stojí a padá s kvalitou jednotlivých zástupců. Když se podíváte, jací lidé obvykle v podobných funkcích jsou (ač jsou voleni demokraticky a jsou mnohdy odvolatelní), skutečně se domníváte, že by bylo moudré vložit vládu světa do rukou těchto pár "vyvolených"?

4 Miloslav Miloslav | 1. května 2012 v 17:23 | Reagovat

[3]: Především Vám děkuji za podrobný komentář.
Část mého článku nazvaná ÚSTAVA SVĚTA (POLOTOVAR)  zdaleka není NÁVRH ÚSTAVY. Je to jenom hrubý polotovar, který je nutné hodně dopracovat. Je to jenom naznačení směru cesty do budoucnosti. Vytyčit cestu (nebo dokonce vytvořit cestovní mapu) do budoucnosti, je pro jednoho člověka nadlidský úkol a tím bych mohl reakci na Váš komentář ukončit, ale asi bych Vás takovou jednoduchou reakcí zklamal, takže se pokusím na Vaše otázky odpovědět.
K otázce č.1: Mladší lidé mají víc nápadů, starší více zkušeností, proto dvě komory, první "mladší", druhá "starší". Jmenovat zvolené, nebo jinak určené zástupce v celosvětovém parlamentu, budou představitelé jednotlivých států. Celosvětová výkonná moc (vláda) nebude v počátku vzniku celosvětových institucí zapotřebí. Nejprve je třeba určit celosvětová pravidla soužití stávajících vlád stávajících států.
K otázce č. 2: Čína už mnoho let nežije jako "komunistická".
K otázce č. 3: Předpokládám, že 3 vyslanci z jednoho státu budou vykazovat 100% účast na schůzích celosvětového parlamentu.
k otázce č. 4: Souhlasím s Vaším návrhem.
K druhé části:
K otázce č. 1: Stát spojený mnoha vazbami s okolním světem procházejícím chaotickými krizemi, se nemůže vyhnout krizím. Centrálně řízená společenství lidí odříznutých od světa (např. některé kmeny domorodců v brazilské džungli v povodí Amazonky) prakticky neznají krize v jejich společenstvích.
K otázce č. 2. Nepředpokládám, že se vše naráz vyřeší. Předpokládám, že většina vrcholových politiků bude umět jednat v parlamentní demokracii civilizovaným způsobem, takže nebudou nic vykřikovat a budou jednat a menšina se tomu přizpůsobí (naučí se to).
K závěru: Nesouhlasím, lepší je špatná vláda než žádná, bezvládí je chaos kontinuální.

5 Moni Moni | 6. května 2012 v 7:19 | Reagovat

Zajímavé ale nereálné...Dle mého názoru se svět nedá globálně organizovat. Ve světě jde o moc. Od doby co svět je, jsou stále nepokoje a konflikty právě kvůli moci. Vláda lidstva není naštěstí nekonečná - přijde doba nebeského království, to bude konečně vláda spravedlnosti, lásky a pokoje...

6 Josef Josef | 9. května 2012 v 23:05 | Reagovat

Nereálné-možná,ale zázraky se dějí a jistě příjde dřív zázrak než nebeské království:))))

7 Aada Aada | 14. května 2012 v 0:54 | Reagovat

zajímavé počtení

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama