2012 TEORIE VŠEVÝVOJE REÁLSKUTEČNOSTI (DRUHÁ ČÁST)

11. března 2012 v 3:22 | Miloslav
SKUTEČNOST (pokračování rozdělené kapitoly)
Ve Vaší skutečnosti můžete vidět např. Vaší pravou ruku držící mezi prsty pero, přičemž můžete pociťovat polohu ruky i se zavřenými očními víčky. Mžikové zavírání očních víček můžete ve Vaší skutečnosti vnímat a pociťovat i v úplné tmě.
Ve Vaší skutečnosti se mohou vyskytnout představy, které se týkají Vaší budoucnosti, kterou plánujete, připravujete, očekáváte nebo předvídáte. Představy budoucnosti můžete ve své skutečnosti pozměňovat, doplňovat nebo je zcela změnit.
Ve Vaší skutečnosti se mohou objevovat více či méně realistické, fantastické nebo emocionální představy všeho možného i nemožného v libovolném čase vševývoje.
Zatímco vševývoj nepřetržitě trvá, Vaše skutečnost se pomalu rozplývá, ztrácí, mizí, když usínáte, nebo okamžitě zmizí, např. když náhle upadnete do bezvědomí. Když spíte, objevuje se Vaše skutečnost ve snových fázích Vašeho spánku. Ve snu probíhá ve Vaší skutečnosti zdánlivě chaotická tvorba představ skládaných z útržků vzpomínek, zkresleně pociťovaných pocitů a zkresleně vnímaných vjemů Vašeho okolí, přičemž tvorbu těchto snových představ můžete Vaší vůlí ovlivňovat jen výjimečně v malé míře při přechodu spánku do bdělého stavu.
Všechny dílčí procesy probíhající ve skutečnostech lidí, např. pociťování tepla, vnímání zvuků, zrakové vnímání apod., probíhají v různých kombinacích současně, přičemž intenzita jednotlivých dílčích procesů se mění, bývá značně nevyrovnaná a vůlí ve větší míře málo ovlivnitelná.
Ve skutečnostech lidí se nemohou vyskytovat tak přesné a podrobné představy pachové, obrazové nebo sluchové, které se zřejmě vyskytují ve skutečnostech některých šelem a dravců, u kterých se vyvinuly vjemové orgány mnohem dokonalejší v porovnání s vjemovými orgány lidí.
Ve skutečnosti člověka s vrozenou úplnou hluchotou, podobně jako ve skutečnostech těch druhů organizmů, u kterých se nevyvinuly sluchové vjemové orgány, se nemohou vyskytovat představy zvuků. Ve skutečnosti člověka, který se narodil úplně barvoslepý, se vyskytují v jeho představivosti jen černobílé představy.
Poměrně přesnou představu je možné si vytvořit o tom, co se v některých chvílích děje ve skutečnostech lidí, které dobře známe. Snadno si lze představit, že na rozdíl od nás může být skutečnost některého člověka v něčem ochuzena. Obtížnější je si představit, že skutečnost některého člověka je v něčem jiná, odlišná, že může obsahovat oblasti, které se v naší skutečnosti nevyskytují, oblasti o kterých si neumíme vytvořit ani neurčitou mlhavou představu.
Někdy si lze poměrně snadno vytvořit představu o skutečnosti živočicha, přestože se jeho organizmus výrazně odlišuje od organizmu člověka. Lze si například poměrně snadno představit, co asi vidí sova, která se na nás dívá skrz pletivo klece v zoologické zahradě. Naproti tomu je téměř nemožné vytvořit si konkrétní reálnou představu o tom, jak vidí své okolí ty druhy ptáků, které mají oči umístěné přibližně v jedné ose po stranách hlavy.
Pokud se někdo rozhodne vytvořit si ve své představivosti představu o tom, jak vidí své okolí například slepice, musí vzít v úvahu nejen umístění očí na slepičí hlavě, ale i to, že slepičí oči jsou značně vypouklé, což má souvislost s jejich velkým úhlem zorného pole.
Člověk se zrakovými vjemovými orgány slepice, který by uměl tyto zrakové vjemy vnímat slepičím způsobem, by mohl bez otáčení hlavou sledovat současně téměř celé své okolí kolem sebe, nad sebou i pod sebou.
Pokud by se chtěl někdo přímo svýma očima podívat na své okolí tak, jak je vidí slepice, mohl by si k tomu sestrojit speciální optický přístroj. Přístroj by mohl mít podobu přílby obepínající hlavu. Po stranách přilby by měl dva objektivy se zorným úhlem odpovídajícím úhlu zorného pole oka slepice. Zřejmě by zcela vyhovovaly dva běžně používané fotografické objektivy typu "rybí oko" se zorným úhlem blížícím se 180°. Obrazy snímané těmito objektivy by přístroj přenášel do okulárů umístěných v přílbě tak, aby těsně přiléhaly k očím.
Člověk, který by si nasadil popsaný přístroj na hlavu, by před sebou viděl dva obrazy se značně zdeformovanou perspektivou a obtížně by rozeznával vše ve svém okolí.
Asi před čtyřiceti lety byl proveden pokus s brýlemi převracejícími obraz zleva doprava a se shora dolů. Pokusná osoba nosila brýle nepřetržitě několik dní a převrácenému zrakovému vnímání se její skutečnost přizpůsobila tak, že si funkci brýlí přestala uvědomovat. Po sejmutí brýlí měla pokusná osoba stejné problémy se zrakovým vnímáním jako při jejich nasazení. Po několikerém opakování pokusu se čas adaptace na změnu zrakového vnímání u pokusné osoby zkrátil tak, že pokusná osoba potřebovala na přizpůsobení svého zrakového vnímání po nasazení brýlí jen několik minut. S přístrojem "slepičího vidění" by bylo možné realizovat podobný pokus jako s uvedenými brýlemi a lze předpokládat, že skutečnost pokusné osoby by se přizpůsobila přístroji "slepičího vidění" stejně jako brýlím převracejícím obraz (přístroj "slepičího vidění" by se mohl používat ve vojenské pozorovací technice).
Pokusy definovat stručně a přesně význam slova skutečnost nebyly úspěšné. Pro popis a vysvětlení PVR je význam slova skutečnost dostatečně určen předcházejícími příklady.

REÁLSKUTEČNOST
Slovo reálskutečnost je používáno v mnohonásobně širším významu než je běžně používané slovo skutečnost. K vytvoření přesné představy o významu slova reálskutečnost je nutné si vytvořit přesnou představu významu slov ideální organismus.
Ideální organismus má neomezeně dokonalé vjemové orgány a intelekt, je schopný vnímat všechno, co bylo, je a bude, v dosud známém prostoru i za jeho hranicemi.
Ideální organismus je schopný vnímat cokoliv, kdekoliv, a to tak, že to může vnímat neomezeně směrem k drobným podstrukturám sledovaných objektů a neomezeně i směrem k velkým nadstrukturám sledovaných objektů, a to vše v libovolně dlouhém časovém intervalu.
Pozoruje-li ideální organismus živý organismus, potom může bez omezení vnímat všechny jeho fyziologické funkce v libovolně malých podrobnostech.
Uvedený ideální organismus může např. vnímat podrobnosti neomezeně malých objektů v nekonečně velké vzdálenosti. Ideální organismus může např. do neomezeně malých podrobností vnímat strukturu člověka včetně všech jeho fyziologických funkcí, které se projevují např. abstraktním myšlením.
Význam slova reálskutečnost: Reálskutečnost je všechno to, co může vnímat popsaný ideální organismus.

ATOMIE
Atomie je fragment reálskutečnosti, který může organizmus patřící mezi druhy s vyvinutou skutečností vnímat, pociťovat nebo si představovat (člověk přitom může používat různé pomůcky, přístroje, zařízení apod.) tak, že se mu jeví jako prostorově, časově nebo prostorově i časově jednoznačně ohraničený, vymezený nebo jinak určený celek, útvar, seskupení apod.., přičemž vnímání, pociťování i představování může v představivosti organismu probíhat současně.
PŔÍKLADY ATOMIÍ
Největší atomie, které můžeme dnes celé z jedné strany pozorovat, jsou nejvzdálenější skupiny galaxií. Tato mimořádně velká hnízda galaxií jsou nejvzdálenější pozorovatelné atomie, které jsou v dosahu současných pozorovacích přístrojů. Tyto nejvzdálenější pozorovatelné atomie vymezují prostor Metagalaxie, která je největší dosud známou atomií, pozorovatelnou z jejího středu.
Atomie jsou písmena, slova, věty a je jedno jsou-li napsaná nebo vyslovená. Atomie jsou také různé písemnosti, např. dopisy, noviny, časopisy, knihy nebo jiné nosiče informací. Atomie jsou tóny, akordy, hudební skladby nebo noty, boty, kalhoty atd. Atomie jsou voda v hrnci i kapka deště. Atomie jsou všechny předměty vyskytující se v přírodě i ve světě lidí.
Atomie jsou všechny organismy živočišného i rostlinného původu, přičemž tyto organismy mají strukturu složenou z rozmanitých podstruktur atomií.
U organismů živočišného původu, u kterých se vyvinula skutečnost, je skutečnost atomií jejich struktury.
Atomie jsou různá společenství organizmů živočišného původu, např.: tlupa paviánů, smečka vlků, stádo bizonů, kmen indiánů, stát občanů, politická strana, klub poslanců v poslanecké sněmovně nebo v senátní komoře parlamentu České republiky, společenství členů stavebního bytového družstva, společenství redaktorů Redakčního kruhu Filosofického časopisu vydávaného Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze, Svaz včelařů , armáda vojáků, parta zlodějů, apod.
Atomie jsou rovněž různá seskupení organizmů rostlinného původu, např. Boubínský prales, záhon cibule na zahradě nebo pole cukrové řepy.

(2) 44 - 49.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama